Showing posts from: ZORGINNOVATIE
  • Dynamische Kick-off MIEC Zorgtechnologie
    post_thumbnail2
    Dynamische Kick-off MIEC Zorgtechnologie

    Dynamische Kick-off MIEC Zorgtechnologie Tijdens een goed bezochte kick-off van de MIEC Zorgtechnologie presenteerde programmamanager Helmi van den Akker (Koning […]